Polityka prywatności Dentoro.pl

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
 3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
 4. Uprawnienia Użytkowników
 5. Postanowienia końcowe

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Oprogramowania Dentoro, dostępnego pod adresem pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Karolina Wasilewski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio IKS Karolina Wasilewski, ul. Druhny Zjawy 7, 27-200 Starachowice, NIP: 6641851858, REGON: 260731475: biuro@studioiks.pl.

§2 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.).
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Dokonując rejestracji Konta użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Administratora.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia założenie Konta użytkownika i korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem założenia Konta użytkownika.

§3 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienie funkcjonowania Serwisu i wykonywania zawartych z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu utrzymywania Konta użytkownika w Serwisie, prowadzenia rozliczeń z Użytkownikami, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.
 2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: nazwę konta, adres e-mail, nazwę firmy, imię i nazwisko, hasło, adres, telefon kontaktowy, oraz numer NIP.
  • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia oraz podczas rejestracji konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska aby móc wysłać i potwierdzić złożone zamówienia oraz do ewentualnego kontaktu Serwisu z Użytkownikiem,
  • Adres korespondencyjny – jest to informacja niezbędna w związku z prowadzoną współpracą pomiędzy Operatorem a Kontrahentem,
  • Nr telefonu – wykorzystywany w celu kontaktu z Kontrahentem dla ulepszenia jakości świadczonych usług przez Operatora,
  • Adres e-mail – jest wymagany podczas rejestracji konta i wykorzystywany w celu identyfikacji Kontrahenta. Email jest również podstawowym sposobem kontaktu z Kontrahentem w celu przesyłania potwierdzeń dla zamówień oraz w związku z realizacją usług, w tym funkcjonowaniem udostępnianej przez Operatora Aplikacji. Ponadto w przypadku, jeżeli Użytkownik chce otrzymywać newsletter na adres ten będą wysyłane informacje handlowe.
 3. Cel zbierania danych osobowych użytkowników
  • Przeglądanie zawartości strony internetowej Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkowników Danych Osobowych.
  • Dane Użytkowników zbierane, gromadzone i przetwarzane w związku z korzystaniem z Oprogramowania są przechowywane w celu świadczenia usług, w tym umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, poprawiania jej funkcjonowania i jej parametrów technicznych i jest związane ściśle w związku z nawiązaną z Użytkownikiem na podstawie Umowy Licencji współpracą.
  • Operator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adres e-mail, informacje handlowe na temat usług świadczonych przez Serwis, między innymi w formie transmisji Internetowych (webcast), newsletterów, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  • Operator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na stronie internetowej Serwisu reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji i zainteresować Użytkowników
  • Operator informuje, że Dane Osobowe będą przechowywane na serwerach firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782262216, KRS: 0000612359.
  • Operator informuje, że Dane Osobowe, których podanie jest niezbędne do realizacji płatności, w tym w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji płatności online będą przetwarzane przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357
  • Operator informuje, że Dane Osobowe, których podanie jest niezbędne do realizacji usługi powiadomień SMS będą przetwarzane przez firmę SerwerSMS Polska Sp. z o.o., Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 548-268-06-21, Regon: 366631760, KRS: 0000665372
 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1), 2) oraz 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji konta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Operatora do przetwarzania danych osobowych.
  • Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez Serwis usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych.

§4 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.
 3. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Operator zastrzega, że może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Operatora lub naruszył postanowienia Regulaminu czy też obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma Regulamin Serwisu.
 2. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Serwisie.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Polityki prywatności po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki prywatności na Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 4. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 25.05.2018

Dentoro.pl – System Zarządzania Gabinetem Stomatologicznym