Regulamin Dentoro.pl

Regulamin Dentoro.pl

Preambuła
Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) określa warunki i zasady świadczenia usług przez Studio IKS, w zakresie wsparcia zarządzania gabinetem stomatologicznym.

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu www.dentoro.pl – właścicielem którego jest Studio IKS Karolina Wasilewski, ul. Druhny Zjawy 7, 27-200 Starachowice, NIP 664-185-18-58.
 2. Każda osoba, przystępująca do korzystania z usług oferowanych przez Operatora oświadcza, że zapoznała się z określonym w przedmiotowym regulaminie zbiorem zasad korzystania z usługi, wyraża zgodę na związanie jego treścią i jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 3. Przedmiotowy Regulamin wraz z Planem opłat stanowi jako załącznik integralną część umowy zawartej pomiędzy Operatorem, a Kontrahentem.
 4. Z usług świadczonych przez Operatora mogą korzystać tylko podmioty korzystające z Internetu, które dokonały uprzedniej Rejestracji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz planie opłat (Cennik).
 5. Jednemu Kontrahentowi przysługuje możliwość tylko i wyłącznie jednej Rejestracji.

§2

 1. Stosunek zobowiązaniowy łączący Operatora z Kontrahentem zawierany jest w oparciu o akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Za osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawy szczególne przyznają zdolność prawną umowę zawiera osoba upoważniona do reprezentacji zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Spółek Handlowych.
 3. Umowa zawiera zgodne oświadczenia woli stron w zakresie świadczenia Usługi.

§3 SŁOWNICZEK TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. Użyte w treści Regulaminu terminy oznaczają:
 • OPERATOR / LICENCJODAWCA / PRZETWARZAJĄCY – jest nim Studio IKS Karolina Wasilewski, ul. Druhny Zjawy 7, 27-200 Starachowice, NIP 664-185-18-58;
 • KONTRAHENT / LICENCJOBIORCA – jest to osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zlecająca Operatorowi świadczenie Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem i zawierająca z Operatorem umowę na świadczenie Usługi;
 • UŻYTKOWNIK – należy przez to rozumieć zarówno Kontrahenta, jak i każdą osobę, której Kontrahent, za jego zgodą udostępnia możliwość korzystania z Usługi, która to osoba zostaje wpierw przypisana do domeny użytkownika, w tym w szczególności pracownik Kontrahenta.
 • PRACOWNIK KONTRAHENTA – każda osoba wskazana przez Kontrahenta jako jego pracownik, zarówno zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, a także umowy cywilnoprawnej;
 • DANE OSOBOWE PACJENTÓW KONTRAHENTA – dane Pacjentów uzyskiwane przez Użytkowników, jako administratorów danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.), na ich odpowiedzialność w związku ze świadczonymi przez nich usługami dentystycznymi, przetwarzane przez Przetwarzającego w związku z zawarciem Umowy Powierzenia, z uwagi na korzystanie z Aplikacji, objęte szczególną ochroną wynikającą z przepisów prawa.
 • DANE OSOBOWE KONTRAHENTA – dane jakie należy podać w celu zawarcia Umowy Licencji, przetwarzane i gromadzone przez Licencjodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.
 • REGULAMIN POWIERZENIA – umowa na podstawie, której Operator zostaje uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych Pacjentów przez Kontrahenta.
 • USŁUGA / LICENCJA – dostęp do oprogramowania multimedialnego (aplikacji), wspomagającego administrowanie podmiotem usługowym w zakresie obsługi Klientów, udostępnionego przez Operatora w domenie dentoro.pl na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w witrynie internetowej Operatora;
 • PODMIOT USŁUGOWY – należy przez to rozumieć np.: gabinet stomatologiczny, prowadzący działalność gospodarczą;
 • ZLECENIE USŁUGI – jest to czynność wykonywana przez Użytkownika, zawierająca jego oświadczenie woli w zakresie wykonania Usługi, dokonywana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej, dostępnego na stronach internetowych Operatora;
 • UMOWA – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Operatorem, a Kontrahentem na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
 • OPROGRAMOWANIE MULTIMEDIALNE (APLIKACJA) – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Operatora, udostępniane Użytkownikowi na zasadzie Licencji do korzystania na użytkowanych przez niego urządzeniach technicznych posiadających przeglądarkę internetową (np. komputer stacjonarny, notebook, smartfon, tablet itp.), dostępne poprzez protokół HTTPS w drodze logowania umożliwiając tym samym świadczenie i korzystanie z Usługi pod adresem przypisanym do Użytkownika;
 • OPŁATA LICENCYJNA / ABONAMENT – opłata, jaką z tytułu korzystania z Aplikacji na podstawie Umowy zobowiązany jest dokonywać Licencjobiorca, naliczana zgodnie z wybranym przez niego Pakietem.
 • LOGOWANIE – czynność faktyczna, dokonywana przez Użytkownika celem korzystania z Usługi, polegająca na podaniu w udostępnionym przez Operatora oprogramowaniu multimedialnym (aplikacji) indywidualnego loginu oraz hasła.
 • DOMENA UŻYTKOWNIKA – jest to indywidualnie przyznane Kontrahentowi konto, umożliwiające korzystanie z Usługi, utworzone wedle wyboru Kontrahenta w ramach dostępnych subdomen;
 • WYNAGRODZENIE ABONAMENTOWE – wynagrodzenie płatne z góry przez Kontrahenta na rzecz Operatora w zamian za Usługę świadczoną w miesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Planem Opłat, płatne w formie przelewu bankowego lub poprzez system płatności elektronicznych, na podstawie wystawionego przez Operatora właściwego dokumentu księgowego. Operator jest uprawniony, w ramach każdego indywidualnego przypadku podjąć decyzję co do wystawienia właściwego dokumentu księgowego z odroczonym terminem płatności, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakupu Usługi.
 • OKRES ROZLICZENIOWY – przedział czasu liczony od dnia opłacenia dostępu do usługi do dnia zakończenia świadczenia usługi przez Operatora, za który wymagana jest zapłata wynagrodzenia abonamentowego. Oferujemy do wyboru 4 okresy rozliczeniowe – 30, 90, 182 i 365 dni.
 • SIŁA WYŻSZA – wszelkiego rodzaju zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć, ani też im zapobiec, pozostające poza sferą władztwa oraz nadzoru Operatora;
 • OKRES TESTOWY – 30, następujących po sobie dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania od Operatora potwierdzenia Rejestracji, w którym to nowo zarejestrowany Kontrahent może korzystać z Usługi, bez konieczności wniesienia opłaty;
 • BLOKADA USŁUGI – brak możliwości korzystania przez Użytkownika z oprogramowania multimedialnego;
 • ZESTAW – oznacza zakres Usługi świadczonej przez Operatora na rzecz konkretnego, zindywidualizowanego Kontrahenta, zróżnicowany pod względem zależności ceny w stosunku do ilości opcji wchodzących w skład Zestawu. Wybór określonego Zestawu, stanowiącego ofertę Operatora, należy do Kontrahenta.
 • REJESTRACJA – przystąpienie przez Kontrahenta do usługi, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, poprzez podanie wymaganych formularzem danych osobowych i przekazanie ich Operatorowi. Warunkiem pełnej Rejestracji jest kontakt Operatora z Kontrahentem celem potwierdzenia danych zamieszczonych w formularzu.
 • REZYGNACJA – za rezygnację w przedmiocie zaniechania korzystania z usługi uznaje się nie przedłużenie przez Kontrahenta abonamentu.

§4 WERSJA DEMONSTRACYJNA – PROMOCJE

 1. Każdemu Użytkownikowi serwisu dentoro.pl przysługuje 30 dniowy okres testowy – okres wolny od opłat. Aby skorzystać z okresu testowego należy zarejestrować darmowe konto za pomocą formularze rejestracyjnego.
 2. W trakcie okresu testowego Kontrahent otrzymuje pełen dostęp do wszystkich funkcji systemu. System działa tak jak w wersji płatnej.
 3. W trakcie okresu testowego Kontrahent otrzymuje bez żadnych opłat 50 wiadomości SMS do wykorzystania celem sprawdzenia funkcji serwisu.
 4. Użytkownik który nie chce korzystać z systemu po okresie testowym nie musi wykonywać żadnych czynności – operator automatycznie zablokuje funkcje systemu.
 5. Aby korzystać z systemu po zakończeniu okresu testowego należy dokonać płatności za jeden z 4 Pakietów abonamentowych (D1, D3, D6 lub DX). Dokonanie płatności oznacza akceptację regulaminu oraz odblokowuje pełną funkcjonalność systemu.
 6. Każde zarejestrowane konto w serwisie dentoro.pl jest utrzymywane przez okres minimum 6 miesięcy od daty zakończenia okresu testowego. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość zalogowania się do serwisu, dokonania opłaty i skorzystania z pełnej funkcjonalności systemu.
 7. Operator w ramach promocji serwisu udostępnia Użytkownikom bony rabatowe, kody promocyjne które mogą być zamienione na darmowy dostęp do systemu dentoro.pl. Wartość bonu lub kodu promocyjnego, data ważności opisana jest podczas ogłoszenia informacji o promocji na stronie systemu lub kuponie promocyjnym.

§5 ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW KONTRAHENTA

 1. Własność wszystkich danych wprowadzonych i przechowywanych w domenie użytkownika przysługuje Kontrahentowi.
 2. Kontrahent jest administratorem danych wprowadzonych w ramach konta utworzonego w Aplikacji Dentoro
 3. Kontrahent jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi. Brak wywiązania się ze wskazanego obowiązku upoważnia Operatora do rozwiązania umowy, z zachowanie prawa do żądania całości wynagrodzenia abonamentowego za dany okres rozliczeniowy.
 4. Kontrahent ma obowiązek dokonać zapłaty umówionego wynagrodzenia abonamentowego za okres rozliczeniowy, w terminie wynikającym z niniejszego regulaminu, a także w wysokości zgodnej z wybranym okresem abonamentowym.
 5. Kontrahent w każdym czasie ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej drogą poczty elektronicznej pod adresem e – mail: kontakt@dentoro.pl
 6. Na każdą zmianę dokonaną zarówno w treści regulaminu, jak i działaniu programu multimedialnego Kontrahent musi wyrazić zgodę. Brak wyrażenia zgody przez Kontrahenta jest traktowany jako rezygnacja z korzystania z Usługi w myśl § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Operator jest tylko i wyłącznie administratorem danych Kontrahenta podanych podczas procesu rejestracji kont oraz danych gabinetu (opcja Ustawienia/Gabinet). Zobligowany w szczególności do zarządzania nimi w sposób odpowiadający realizacji przedmiotu świadczonej usługi.
 2. Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich możliwych środków technicznych celem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom trzecim. Operator odpowiada za zawinione udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. Zapewnienie właściwych środków technicznych w przedmiotowym zakresie wyłącza jakąkolwiek formę niedbalstwa ze strony Operatora.
 3. Operator gwarantuje dostęp do oprogramowania multimedialnego będącego przedmiotem korzystania z usługi, za którą Kontrahent wnosi wynagrodzenie abonamentowe, a także jest odpowiedzialny za funkcjonowanie przedmiotowego oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Zmiana ceny usługi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Kontrahenta, po uprzednim tygodniowym okresie wypowiedzenia mającego za przedmiot zmianę warunków wynagrodzenia. Nowe ceny wynagrodzenia abonamentowego obowiązywać będą wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
 5. Obowiązkiem operatora, dbającego o stały rozwój oprogramowania multimedialnego oraz funkcjonalności serwisu, jest dokonywanie aktualizacji aplikacji, a także zasobów technologicznych. Na czas trwania aktualizacji Operator zastrzega sobie prawo w czasowym zaprzestaniu świadczenia Usługi.
 6. Zaprzestanie świadczenia Usługi oraz zablokowanie dostępu do domeny użytkownika dokonane przez Operatora jest możliwe tylko w enumeratywnie wyszczególnionych przypadkach, kiedy to Użytkownik:
 • a)    Używa oraz korzysta z oprogramowania multimedialnego, a także posiadanej przez siebie domeny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub gdy swoim działaniem rażąco narusza dobre obyczaje, ustalone zwyczaje oraz zasady współżycia społecznego.
 • b)    Dopuścił się naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, jeśli tylko takie naruszenie utrudnia lub uniemożliwia dalsze świadczenie Usługi przez Operatora.
 • c)     W zgłoszeniu rejestracyjnym podał nieprawdziwe, lub choćby niepełne dane uniemożliwiające w sposób jednoznaczny jego identyfikację.

§7 USŁUGI

 1. Plan opłat / Cennik jest podstawą do udostępnienia przez Operatora dostępu do aplikacji.
 2. Zamówienie na Usługę składane jest poprzez wypełnienie przez Kontrahenta formularza rejestracyjnego, będącego udostępnionym na stronach internetowych Operatora.
 3. Aktywacja Usługi dokonywana jest na czas nieoznaczony i następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez Operatora autentyczności danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Kontrahenta. Powyższe powoduje rozpoczęcie Okresu Testowego.
 4. Wynagrodzenie abonamentowe podawane jest w walucie Polski Złoty.
 5. Wszelkie kwoty stanowiące wynagrodzenie abonamentowe podawane są przez Operatora w wartości netto. Do przedstawionych kwot należy doliczyć wartość podatku VAT, wedle stawki obowiązującej na dzień wystawienia dokumentu rozliczeniowego.
 6. Wysokość wynagrodzenia abonamentowego jest zależna od wybranego abonamentu i pozostaje wyszczególniona w Cenniku Opłat (https://dentoro.pl/cennik/).
 7. Wynagrodzenie abonamentowe uiszczane jest na rachunek bankowy Operatora, wskazanych na dokumencie rozliczeniowym, lub też za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej.
 8. Brak uiszczenia przez Kontrahenta wynagrodzenia abonamentowego po upływie Okresu Testowego powoduje natychmiastową blokadę dostępu do Usługi. W przedmiotowym przypadku umowa ulega rozwiązaniu na koniec Okresu Rozliczeniowego chyba, że Kontrahent uiści należne wynagrodzenie abonamentowe przed końcem Okresu Rozliczeniowego. W takiej sytuacji Operator dokona odblokowania dostępu do Usługi.
 9. W przypadku odblokowania dostępu do Usługi Kontrahent nie ma prawa do ponownego skorzystania z Okresu Testowego.
 10. Wynagrodzenie abonamentowe Kontrahent ma obowiązek uiścić za Okres Rozliczeniowy, zgodnie z przyjętym Planem Opłat z góry, w sposób określony w § 7 ust. 7.
 11. Za każdy opłacony okres abonamentowy Operator wystawi fakturę, która zostanie przesłana na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 12. W przypadku braku opłaty Kontrahenta za korzystanie z systemu Operator może dokonać ograniczenia dostępu do usługi, do czasu uregulowania wymagalnych należności przez Kontrahenta.
 13. Kontrahent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT i do ich przesyłania drogą elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005 Nr 133, poz. 1119, z późniejszymi zmianami).

§8 REZYGNACJA Z USŁUGI

 1. Kontrahentowi przysługuje prawo do Rezygnacji z Usługi w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że uiszczone Wynagrodzenie Abonamentowe nie podlega zwrotowi.
 2. Zwrot wpłaconego Wynagrodzenia Abonamentowego jest możliwy, tylko i wyłącznie gdy podstawą rezygnacji przez Kontrahenta z Usługi było niewywiązywanie się przez Operatora z obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, lub też gdy Kontrahent nie zaakceptował zmian dokonanych w Regulaminie lub też samym programie multimedialnym, przy czym zmiana w programie multimedialnym musi się wiązać, że zmniejszeniem funkcjonalności korzystania z Usługi.
 3. Dokonując rezygnacji z usługi, Kontrahent może żądać skopiowania danych znajdujących się w jego indywidualnej bazie użytkownika. Kopia dokonywana jest przez Operatora na wniosek Kontrahenta i jemu przekazywana. Kontrahent może złożyć przedmiotowy wniosek o skopiowanie danych w okresie 180 dni od momentu wygaśnięcia ostatnio opłaconego abonamentu. Po upływie tego okresu Operator dokonuje skasowania domeny użytkownika wraz ze wszystkimi danymi.

§9 UPRAWNIENIE DO SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Uprawieniem Kontrahenta jest możliwość złożenia reklamacji dotyczącej Usługi, a obowiązkiem Operatora jest jej rozpatrzenie.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia jej złożenia. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia w/w terminu, w sytuacji gdy rozpatrzenie reklamacji, ze względu na jej przedmiot lub zawiłość nie jest możliwe w ciągu terminu podstawowego.
 3. Kontrahent, składając reklamację ma obowiązek w sposób wyczerpujący opisać reklamowaną Usługę poprzez zidentyfikowanie występującego problemu wskazując m.in. przyczynę reklamacji, zakres reklamacji, a także żądania reklamacji. Uchybienie wskazanemu obowiązkowi, może skutkować wydłużeniem terminu do rozpatrzenia przez Operatora reklamacji w sposób określony w § 9 ust. 2. W opisanej sytuacji, termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna swój bieg, od momentu w którym Operator – przy zachowaniu należytej staranności – mógł odpowiedzieć na reklamację, albo od dnia uzupełnienia danych w reklamacji, po uprzednim wezwaniu wystosowanym przez Operatora.
 4. Wszelkie czynności dokonywane w ramach składania reklamacji w tym złożenie reklamacji przez Kontrahenta, uzupełnienie danych w zgłoszeniu, wezwanie Operatora, a także odpowiedź na reklamację, dokonywane są na wskazany przez Kontrahenta adres poczty elektronicznej.

§10 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji Usługi dla celów korzystania z Usługi, a także wystawienia dokumentów rozliczeniowych.
 2. Operator zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Użytkowników w tym Kontrahentów podmiotom trzecim, a także zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych przed ich ujawnieniem osobom postronnym.
 3. W przypadku braku zastrzeżenia zgłoszonego przez Kontrahenta, Operator może dokonać publikacji firmy lub loga Kontrahenta na swojej stronie internetowej. Niniejsze dane stanowić będą część listy referencyjnej.
 4. Wszelkie dane zgromadzone na serwerze Operatora, przechowywane w związku ze świadczoną Usługą stanowią informację poufne i nie będą wykorzystywane przez Operatora w innym celu, niż realizacja Usługi. Operator nie będzie także ujawniał przedmiotowych danych podmiotom trzecim.
 1. Administratorem zbioru Danych Osobowych Użytkowników, w którym widnieją Dane Osobowe Użytkowników jest Usługodawca. Usługodawca jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobom trzecim z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), z zachowaniem prawa Użytkownika do wglądu do swoich danych.
 2. Wszelkie dane osobowe przekazane Usługodawcy wyłącznie na potrzeby Rejestracji będą wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm., dalej jako „ustawa o Usługach Elektronicznych”).
 3. Zasady przetwarzania i gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników oraz Danych Osobowych Pacjentów uregulowane są odrębnie za pomocą „Polityki prywatności” dostępnej , z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać, jako że jej akceptacja stanowi warunek świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

§ 11 GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

 1. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi zostaje wyłączona gdy:
 • a)    Wystąpi na skutek okoliczności od Operatora niezależnych – tj. na skutek siły wyższej.
 • b)    Ujawni się konieczność dokonania jakiejkolwiek modyfikacji, konserwacji, naprawy sprzętu lub oprogramowania (nie tylko oprogramowania multimedialnego w znaczeniu nadanym przez Regulamin) służących sensu largo do świadczenia Usługi. Użytkownikowi, w tym w szczególności Kontrahentowi, nie przysługują żadne roszczenia, jeżeli przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza 24 godzin w danym Okresie Rozliczeniowym.
 • c)     Wystąpi błąd lub opóźnienie w transmisji chyba, że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Operatora.
 • d)    Wystąpi jakakolwiek postać szkody, która została spowodowana poprzez aktywność programów komputerowych, należących do podmiotów trzecich lub Kontrahenta. Pojęcie programów komputerowych dotyczy także wirusów komputerowych.
 1. Jeżeli w danym Okresie Rozliczeniowym, przerwa w dostępie do Usługi wywołana okolicznościami, za które Operator ponosi odpowiedzialność przekroczy łącznie okres 24 godzin, Operator na żądanie Kontrahenta dokona niezwłocznego zwrotu należnej części Wynagrodzenia Abonamentowego, odpowiadającej stosunkowi czasu, w którym Usługa nie mogła być w sposób należyty świadczona przez Operatora do Okresu Rozliczeniowego. Kontrahent może także zażądać zaliczenia wskazanej części Wynagrodzenia Abonamentowego na rzecz przyszłych, jeszcze nie opłaconych Okresów Rozliczeniowych. Żądanie Klienta musi jasno wskazywać, który z w/w sposobów wybiera, a w przypadku wyboru zwrotu określonej sumy pieniężnej zawierać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
 2. Odpowiedzialność Operatora ulega wyłączeniu w przypadku wszelkich szkód wynikających z nieprawidłowego działania serwerów, na których umieszczone jest oprogramowanie multimedialne, a które poniósł z tego tytułu Usługobiorca, w tym w szczególności Kontrahent. Odpowiedzialność Operatora pozostaje także wyłączona z mocy przepisów szczególnych, w szczególności z tytułu przepisów ustawy o Usługach Elektronicznych.
 3. Kontrahent jest zobowiązany do pokrycia wszelkiego rodzaju szkód, jakie powstaną w wyniku niezgodnego z umową, Regulaminem, zasadami prawidłowego użytkowania sprzętu oraz oprogramowania, a także ustalonymi zwyczajami, działania lub zaniechania Kontrahenta i to niezależnie od jego zawinienia. Powyższe oznacza w szczególności zwolnienie Operatora z wszelkich roszczeń kierowanych do Operatora przez podmioty trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora lub inne poszkodowane osoby w związku z spowodowaniem szkody przez Użytkownika w tym Kontrahenta, jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Operatora lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkiego rodzaju materiały, udostępnione przez Operatora w ramach świadczonej usługi, a także umieszczone na stronach internetowych Operatora, w programie multimedialnym Operatora, sposób ich przedstawienia – wygląd, układ korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) i przysługują wyłącznie Operatorowi lub licencjodawcom chyba, że co innego wynika z ich treści, okoliczności, a także przepisów szczególnych ogólnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Rozpowszechnianie, kopiowanie, użycie, korzystanie z materiałów określonych w § 12 ust. 1. wymaga pisemnej zgody pod rygorem nieważności Operatora.
 3. Korzystanie z Usługi i oprogramowania multimedialnego podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do:
 • a)    Wprowadzania zmian w Usłudze oraz oprogramowaniu multimedialnym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności oraz wyglądu.
 • b)    Zakończenia utrzymywania oprogramowania multimedialnego i świadczenia Usługi.
 • c)     Wprowadzaniu zmian w Regulaminie i ich obowiązywaniu po opublikowaniu na stronach internetowych Operatora.
 1. W stosunku do Kontrahentów, wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronach internetowych Operatora z zastrzeżeniem, że Kontrahent wypowie Umowę w terminie 10 dni roboczych od dnia opublikowania zmian. W przypadku wypowiedzenia, umowa ulega rozwiązaniu na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym dokonano wypowiedzenia.
 2. W stosunku do Kontrahentów, wszelkie zmiany w Planie Opłat wchodzą w życie z pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego po ich wcześniejszym opublikowaniu na stronach internetowych Operatora z zastrzeżeniem, że Kontrahent wypowie Umowę w terminie 10 dni roboczych od dnia opublikowania zmian. W przypadku wypowiedzenia, umowa ulega rozwiązaniu na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym dokonano wypowiedzenia.
 3. Wszelkie spory występujące pomiędzy stronami Umowy, a wynikające  postanowień Regulaminu, Umowy lub Planu Opłat, a także pozostające z nimi w związku, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora – umowa prorogacyjna.

Dentoro.pl – Oprogramowanie dla Gabinetów Stomatologicznych